Különös közzétételi lista

 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Munkakör Létszám Végzettség 
     
Iskolatitkár                2 fő egyetem
    egyetem
Pedagógiai asszisztens 1 fő egyetem
Laboráns 1 fő egyetem
  1 fő főiskola
Rendszergazda 1 fő felsőfokú OKJ 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettsége

Munkakör Létszám Végzettség  Szakképzettség
Könyvtáros 1 fő egyetem tanító- könyvtárostanár
Középiskolai tanár 1 fő  egyetem angol nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 2 fő egyetem angol szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem német nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem angol- spanyol nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem angol- orosz nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 3 fő egyetem biológia- földrajz szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem biológia- kémia, angol nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem biológia- környezettan szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem festőművész, művészeti rajz és művészettörténet szakos tanár
Középiskolai tanár 2 fő egyetem földrajz- matematika szakos tanár
Középiskolai tanár 2 fő egyetem francia nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 2 fő egyetem informatikus, számítástechnika szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem kémia- biológia szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem kémia- fizika- informatika szakos tanár
Középiskolai tanár 2 fő egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
Középiskolai tanár 1 fő egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros
Középiskolai tanár 1 fő egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár és pedagógia szakos előadó
Középiskolai tanár 1 fő egyetem magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár
Középiskolai tanár 4 fő egyetem magyar- angol nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem magyar- latin nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem magyar- német nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem matematika-informatika szakos tanár
Középiskolai tanár 4 fő egyetem matematika- fizika szakos tanár
Középiskolai tanár 3 fő egyetem matematika- fizika- számítástechnika szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem matematika- magyar szakos tanár
Középiskolai tanár 2 fő egyetem olasz szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem olasz- magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem olasz- matematika szakos tanár
Középiskolai tanár 2 fő egyetem testnevelő és gyógytestnevelő szakos tanár
Középiskolai tanár 6 fő egyetem testnevelő szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem testnevelő- biológia szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem történelem- német nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem történelem szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem történelem- magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem történelem- latin  nyelv és irodalom - etika szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem történelem- német nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 2 fő egyetem történelem- orosz nyelv és irodalom szakos tanár
Középiskolai tanár 1 fő egyetem fejlesztőpedagógus

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 • Valamennyi pedagógus kötelessége a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet az osztálynaplóba beírni, erről a tanulót tájékoztatni és a minősítést indokolni. 
 • A tanuló az osztálynaplóba bekerült érdemjegyekről tájékoztatást kérhet az adott tantárgyat tanító szaktanártól vagy osztályfőnökétől. Jogában áll a tanulónak feleleteiről minősítést, osztályzatairól indoklást kérni. Közvetlenül a felelet után vagy a kijavított írásbeli dolgozat kézhezvételekor. 
 • A témazáró időpontját egy héttel korábban a tanulóknak be kell jelenteni, és a naplóba bejegyezni.
 • Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére, a nagyobb számonkérések, dolgozatok időpontjának egyeztetésére. A tanulók naponta legfeljebb két témazáró dolgozatot írhatnak, melynek időpontját egy héttel előbb jelezni kell. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani és eredményét ismertetni. Magyar szakos tanárok esetén a határidő 15 munkanap. 
 • Ha a dolgozat javítása csak 10 munkanap (magyar irodalom dolgozatok esetében 15 munkanap) után történik meg, akkor a diák nem köteles elfogadni a kapott érdemjegyet.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi:

 •  Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

 

 • Tömegsport foglalkozások. Az iskola sportfoglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

 

 • Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények (minimum 8 fő) és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején, szeptember 30-ig, az iskola nevelőtestülete dönt.

 

 • Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (tanulmányi, sport, művészeti) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli hazai és nemzetközi versenyeken való részvételre is felkészítjük.

 

 • Honismereti kirándulások, idegennyelvi tanulmányi utak, (cserekapcsolatok). A gimnázium az osztályok számára évente egy alkalommal honismereti kirándulásokat, nyelvi tanulmányutakat, rendszeresen szervez. A tanulók részvétele a honismereti kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

 • Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások.

A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 • Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére különféle szabadidős programokat szervez a nevelőtestület, figyelembe véve a szülők anyagi helyzetét (túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények). A diákok részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

 • Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon a tanórák után látogatható iskolai könyvtár segíti.

 

 • Nyitvatartási idő: hétfő-csütörtök:          8.00-15.00

  péntek:                           7.30-14.30         

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.

 • Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő- és oktató-tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.

 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

 

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a szaktanárok jelölik ki.

A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.

 
 
 
 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

Folytatás....