Közösségi szolgálat

 

Te is szeretnél tenni másokért? Szeretnél részt venni egy olyan közösségi projektben, amiben gyerekeknek, rászorulóknak, állatoknak segíthetsz a barátaiddal, miközben teljesíted a kötelező közösségi szolgálatodat is? A közösségi szolgálat során nem csak megoldhatsz egy problémát, hanem észrevétlenül tanulhatsz az együttműködésről, a konfliktuskezelésről, az empátiáról, a kreatív gondolkodásról, a projekttervezésről, a döntéshozásról és a felelősségvállalásról is.

 

2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

 

Mi a közösségi szolgálat?

 

A „közösségi szolgálat” meghatározása: „szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

 

Hol végezhető közösségi szolgálat?

 

 133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.

(2) A közösségi szolgálat keretei között

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területén folytatható tevékenység.

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

 

Jelenleg az iskolában folyó közösségi szolgálat szervezeteit itt érheted el!

 

Mikor, milyen feltételekkel kell elvégezni a közösségi szolgálatot?

 

(4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

 

Hogyan kell dokumentálni a közösségi szolgálat tevékenységeit?

 

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 

Az iskolai eljárás rendjét itt olvashatod

 

A közösségi szolgálat törvényi háttere:

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 29.

(Letölthető innen: http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11162.pdf)

 

Az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben a közösségi szolgálatra vonatkozó pontok a következők: 

(Letölthető innen: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154663.610156)

 

 

Közösségi szolgálat teljesítése
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

 

1)      A fogadó szervezet kiválasztása (évente legfeljebb három):

i)        Választhatsz az iskola által felajánlott szervezetek közül.

ii)      Ajánlhatsz új helyszíneket. Az iskola felveszi a kapcsolatot velük, és ha a fogadó szervezet és az iskola is egyetért a részleteket illetően, akkor együttműködési megállapodást kötnek. Ha az együttműködési szerződés létre jött, akkor választhatod az adott szervezetet is!

2)      Közösségi szolgálat az iskolában: az 50 órából legfeljebb 15 órát itt az iskolában is segédkezhetsz olyan feladatokban, ami az iskolai közösség érdekében végzett tevékenység. Segíthetsz például

i)        a könyvtárban bizonyos könyvrendezési, könyvtár-szépítési feladatokban,

ii)      a hólapátolásban,

iii)    bizonyos karbantartási munkálatokban,

iv)    az iskolai honlap szerkesztésében,

v)      olyan iskolai rendezvények szervezésében, ahol külsős résztvevőket is fogadunk.

3)      Kapcsolat felvétel az iskolai mentortanárral: minden fogadószervezetnek, iskolai projektnek van iskolai felelőse, kapcsolattartója. Őt kell megkeresned, hogy kicsit jobban tájékozódj a lehetőségekről, elvárásokról. A mentortanár ismeri a projektet, vagy a fogadó szervezetben folyó munkát. Segít annak eldöntésben is, hogy Neked való helyet választottál-e.

4)      Jelentkezési lap kitöltése
Az osztályfőnöktől kérhetsz nyomtatványt, amelyen jelentkezhetsz a kiválasztott szervezethez. A jelentkezési lapot a szülőnek is alá kell írnia.

5)      Közösségi szolgálati napló
Az osztályfőnök egy Közösségi szolgálati naplót is ad, amelyben igazoltatod az elvégzett órákat a fogadószervezettel

6)      A szolgálat teljesítése
A fogadó szervezettel egyeztetett helyen és időben segítesz a feladatok elvégzésében. Elvárjuk, hogy a Tőled telhető legnagyobb gondossággal, lelkesedéssel végezd az elvállalt munkát.

7)      E-napló beírás:
Minden félév végén le kell adnod a Közösségi szolgálati naplót az osztályfőnöknek, hogy az elvégzett órák a naplóba és a bizonyítványodba is bekerüljenek.

 

Szervezet neve

Leírás

Időpontok

Állapot

Kapcsolattartó

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

tűzmegelőzés, tűzvédelem tevékenységi kör; polgári védelmi tevékenységi kör;

szerdánként

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Három Hegyek Közhasznú Egyesület

rendezvényszervezés, szórólapozás,

park-gondozás

programhoz kötötten

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

PSZK

rendezvények segítése

programhoz kötötten

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Országos Széchényi Könyvtár

Különböző gyűjtőköri egységek adatfeldolgozó munkájában való részvétel gyűjtőköri táranként változó szervezés alatt Berceliné Sz. Zsuzsanna

Törökugrató Általános Iskola

Iskolai programok segítése, terem-díszítés, berendezés programhoz kötötten elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Természetvédelmi és Polgárőr Egyesület XII. kerület

a környezet megóvása, tisztán tartása

alkalomszerű

szervezés alatt

Tarr Levente

Családsegítő Szolgálat Fót

szórólapozás, programok segítése

november 22-23.

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Duna-Ipoly Nemzeti Park

programok lebonyolításának segítése, természetvédelem

2014 tavaszán indul

szervezés alatt

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Kolozsvár Utcai Óvoda

úszásra, focira való kísérés heti rendszerességgel

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Törökvész Utcai Általános Iskola

Korrepetálás

2014 tavaszától

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Pitypang Utcai Általános Iskola

Korrepetálás, programok segítése

folyamatos

elindult

Szekeres Ágnes

Pest Megyei Vöröskereszt

Véradások, egyéb programok szervezése alkalomszerű elindult Berceliné Sz. Zsuzsanna

REX állatmenhely

kutyasétáltatás, állatgondozás, a park rendben tartása

2014 tavaszától

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára

könyvajánlók készítése, olvasókörök vezetése, felolvasás

2014 tavaszától

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna

Vasúttörténeti Park

A park gondozása, tavaszi felújítása, programjaik segítése

 

2014 tavaszától

elindult

Berceliné Sz. Zsuzsanna